Home CAMO Inspecteurs Inspecteurs
Welkom CAMO inspecteur

Voor elke taak die je als CAMO inspecteur mogelijk uitvoert, kun je hier de werkinstructie, formulieren en aanvullende informatie vinden.
AMP: Aircraft Maintenance Program

EASA heeft de categorie ELA-1 luchtvaartuigen gedefinieerd. (Motor-) zweefvliegtuigen, turbo's en TMG's vallen in deze categorie als deze toestellen NIET commercieel gebruikt worden. Met de komst van EASA Part-M light in 2015, zijn er aanvullende mogelijkheiden gekomen voor onderhoudsprogramma's (of IHP Instandhaltungsprogramm) en nieuwe aandachtspunten voor de ARC-inspecteur.

 1. Het onderhoudsprogramma kan zoals we tot op heden gewend zijn een goedkeuring hebben van de nationale autoriteit (ILenT/LBA) of een indirecte goedkeuring van een daartoe bevoegde CAMO.
  • Voor Nederlands geregistreerde vliegtuigen verloopt de indirectie goedkeuring van onderhoudspgrogramma's via de AMP inspecteur van de KNVvL CAMO.
  • Voor Duits geregistreerde vliegtuigen is het Instandhaltungsprogramm (IHP) door een Duitse CAMO of door het LBA goedgekeurd.
  • Opmerking: Meestal staan in het AMP/IHP verwijzingen naar van toepassing zijnde NfL's. Bij het onderhoud en de inspecties moeten de instructies die volgen uit deze NfL's worden uitgevoerd. Dit moet door de ARC-inspecteur gecontroleerd worden!
 2. Een nieuwe variant voor ELA-1 toestellen die niet commercieel gebruikt worden is een onderhoudsprogramma op basis van een EASA format met een eigen verklaring van de Eigenaar Houder (zie ook AMC M.A.302(e)). De eigenaar/houder is in deze situatie volledig verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van zijn onderhoudsprogramma.
  Bij dit onderhoudsprogramma moet de eigenaar een inspectieprogramma toevoegen.
  Dit is een door EASA bepaalt MINIMUM INSPECTION PROGRAM (AMC M.A.302(e)). Wordt het standaard MIP gebruikt dan is aanvullende nationale regelgeving (MD's/NfL's) NIET van toepassing (bv. de NfL 2-25-09 voor transponder keuring is dan niet van toepassing).
  Hieronder staan twee documenten met uitleg over het maken van een AMP met eigenverklaring van de eigenaar en een EASA Minimum Inspection Program:

  1. Invul-voorbeeld Aircraft Maintenance Program
  2. Voorbeeld Aircraft Maintenance Program

  Opmerking: Het onderhoudsprogramma hoeft niet ingediend te worden bij LBA of CAMO. Wél dient de ARC-inspecteur te controleren dat het onderhoudsprogramma actueel en volledig is.

Voor Nederlands geregistreerde vliegtuigen zal in verreweg de meeste gevallen de huidige AMP goedkeuringsprocedure gebruikt worden. Voor Duits geregistreerde vliegtuigen zullen één van bovengenoemde opties vaker gebruikt worden. De informatie voor AMP inspecteurs is om die reden hieronder separaat weergegeven.

AMP: Aircraft Maintenance Program AMP: Aircraft Maintenance Program

CAMO instructies voor de AMP inspecteur:

Overige hulpmiddelen voor de AMP inspecteur:

Op de website van het LBA vindt u nadere informatie over onderhoudsprogramma's en Lufttüchtigkeit. Vervelend is dat het LBA niet alle NFL's op de eigen website publiceert, omdat dit aan een externe partij uitbesteed is.

In het verleden gaf het LBA documenten uit met de aanduiding RS (Rundschreiben). De publicatie hiervan is gestopt, het LBA geeft voortaan Merkblätter uit.

Overige hulpmiddelen voor de ARC inspecteur zijn te vinden bij het LBA (techniek) en de Duitse Aeroclub. Je vindt hier o.a. uitgewerkte voorbeelden van onderhoudsprogramma's, (geldige) NfL's, RS, Merkblätter enz.

ARC: Airworthiness Review Certificate BVL verlenging Annex I vliegtuigen

CAMO instructies voor de ARC inspecteur volgens PART ML geldig vanaf 24 maart 2020:

Overige hulpmiddelen voor de ARC inspecteur:

De ARC-inspecteurs van de KNVVL CAMO hebben ook de bevoegdheid een advies over de verlenging van het Bewijs van Luchtwaardigheid voor Annex I zweefvliegtuigen uit te brengen aan ILT.

Voor de Annex I zweefvliegtuigen is Part-M niet van toepassing en blijft de huidige Nederlandse regelgeving gelden. In de CAME wordt de BvL-V procedure voor deze categorie zweefvliegtuigen beschreven.

Onderhoudsprogramma's kunnen op M.A.302 leest geschoeid worden en zullen ook geaccepteerd worden, hoewel daar niet expliciet een goedkeuring voor vereist is.

Voor het verlengen van een BvL van een Annex I vliegtuig worden de volgende formulieren gebruikt:

ARC voor Duits geregistreerde zweefvliegtuigen  ARC voor zweefvliegtuigen uit andere EASA landen 

CAMO ARC-Inspecteurs mogen ook een ARC afgeven voor Duits geregistreerde zweefvliegtuigen met een EASA BvL (niet voor Annex I). Er is naar gestreefd om de procedure zoveel mogelijk gelijk te houden aan de ARC verlengingsprocedure voor Nederlandse zweefvliegtuigen.

Bij de inspectie dient rekening gehouden te worden met de van toepassing zijnde nationale regelgeving (zoals MD's in Nederland). Voor Duitsland betreft dat in algemene zin de Nachrichten für Luftfahrer (NfL's) en specifiek per vliegtuigtype de Lufttüchtigkeitsanweisungen (LTA's). Beide publicaties worden uitgegeven door de LBA.

CAMO instructies voor de ARC inspecteur:

Overige hulpmiddelen voor de ARC inspecteur:

Aangezien de ARC een EASA breed document is, kunnen inspecteurs van de KNVvL CAMO ook een ARC afgeven voor een zweefvliegtuig uit een andere EASA lidstaat. De AR-inspecteur dient bij de inspectie rekening te houden met eventueel aanwezige nationale regelgeving (zoals MD's in Nederland en NfL's in Duitsland).

Bij ARC verlengingen voor vliegtuigen uit andere EASA lidstaten dan Nederland of Duitsland, dient de AR-inspecteur naast het indienen van de documenten bij de CAMO, zelf zorg te dragen voor het indienen van de ARC bij de luchtvaartautoriteit van het betreffende land.

Importeren van zweefvliegtuigen Exporteren van zweefvliegtuigen

De import procedure uit AIC-B 37/96 is verouderd. In 2013 is er een nieuwe AIC-B over dit onderwerp uitgegeven AIC-B 2013-03.

Om technici en vliegtuigeigenaren te helpen bij de import van een (motor)zweefvliegtuig, is een werkinstructie opgesteld welke aan de CAME wordt toegevoegd.
Download: procedure bij importeren van zweefvliegtuigen.

Hoe te handelen bij verkoop en export van een (motor)zweefvliegtuig is ook vastgelegd in een werkinstructie, welke aan de CAME wordt toegevoegd.
Download: procedure bij export van (motor)zweefvliegtuigen.

(met dank aan Vincent Steinmetz voor het opstellen van beide werkinstructies)